Små og store råd til en bedre privatøkonomi

Økonomihjelpen.com

Inkasso er ødeleggende

Du bør gjøre alt for å unngå inkasso!

Du å misligholde gjeld slik at dette blir overført til inkasso er både svært dyrt og på sikt ødeleggende for din kredittverdighet. En grunnleggende råd for å unngå å havne i økonomisk uføre er rett og slett å ta tak i problemene før de tar overhånd og ender opp med en rekke inkasso saker. Dersom du først blir registrert med negative betalingsanmerkninger er det svært vanskelig å få innvilget refinansiering og dersom du først får dette vil du oppleve betydelig høyere etableringsomkostninger og renter.

 

Ikke la deg skremme til å betale omtvistede krav!

Før vi fortsetter i våre advarsler om å unngå inkasso vil vi poengtere at du ikke skal frykte inkasso så mye at du lar dette presse deg til å betale krav du ikke er enig i. Dersom du har en saklig innsigelse på et inkassokrav som det er rimelig grunn til å få vurdert så skal inkasso ikke brukes som et pressmiddel for å presse gjennom betaling på et omtvistet krav. Dersom du ikke kommer til enighet med kreditor og/ eller inkassoselskapet poengterer du at saken fortsatt er omtvistet og krev at saken avsluttes eller sendes til behandling i forliksrådet. Dersom du skulle tape saken i forliksrådet og ikke velger å anke er det tilstrekkelig å betale kravet innen forfallsdato i dommen. Det er i slike tilfeller ikke anledning til å registrere betalingsanmerkning før betalingsfristen i en dom er utløpt så du er med andre ord i din fulle rett til å prøve saken for forliksrådet eller domstolene uten å bli registrert med betalingsanmerkning så lenge du passer på å informere underveis om at du tvister kravet på en saklig måte.

Når kan betalingsanmerkninger registreres?

Det er ikke oversendelse til inkasso i seg selv som er utløsende for når det tidligst kan registreres en betalingsanmerkning på privatpersoner. Dersom det igangsettes rettslige skritt mot en skyldner så kan det imidlertid registreres betalingsanmerkning tidligst 30 dager på uomtvistede saker etter at saken er sendt til rettslig behandling (typisk forliksklage eller begjæring om utlegg). Når det er avholdt utleggsforretning vil resultatet også registreres i et utleggsregister hos Brønnøysundregistrene som igjen vaskes mot kredittopplysningsdatabasene og bli stående som en negativ betalingsanmerkning. For krav som innkreves utenom tradisjonelle inkassoselskap, gjerne enkelte offentlige kreditorer så kan denne prosessen gå relativt fort etter mislighold og er ikke berørt av den nevnte 30 dagers fristen.

Hovedbudskapet er at dine muligheter til refinansiering ikke nødvendigvis forsvinner parallelt med overføringen til inkasso da du fortsatt kan ha en del tid på deg før det blir registrert betalingsanmerkning på deg. Du begynner imidlertid i en slik situasjon å få svært dårlig tid og bør virkelig reagere dersom du allerede ikke har gjort det.

Inkassoomkostninger

En annen viktig grunn til at du bør unngå inkasso er muligheten for å pådra deg dyre inkassoomkostninger som i praksis er som å kaste penger ut av vinduet. Selve inkassosalærene til inkassoselskapet reguleres i egen forskrift og justeres ut i fra beløpet på det opprinnelige kravet (hovedstolen). Ved et uomtvistet krav kan dette salæret dobbles etter 42 dager, en mulighet vi påstår alle inkassoselskap benytter seg av. I tilegg kommer gebyrer og omkostninger ved eventuell rettslig innkrevning. Du kan lese mer om inkassoomkostninger i denne artikkelen hos inkassoguiden.

Når du har betalt har du blanke ark

Ikke la deg skremme av gamle myter som sier at dersom du har fått et inkassokrav så er du svartelistet for resten av livet. Betalingsanmerkninger skal slettes når et krav er betalt i sin helhet. Dersom du med et uhell lar en sak gå til inkasso og kanskje også får en betalingsanmerkning så kan du anse deg som ferdig med saken for godt når gjelden er betalt og du sitter kun igjen med en dyr erfaring.

Jeg har betalingsanmerkninger og trenger refinansiering

Dersom du allerede har betalingsanmerkninger og trenger refinansiering så har du brent mange broer men ikke nødvendigvis alle. En viktig forutsetning for at du fortsatt skal ha en viss mulighet for å få refinansiert er at du har mulighet til å stille sikkerhet i eiendom med friverdi eller med kausjonist. De fleste tradisjonelle banker er svært tilbakeholdne til å hjelpe i slike situasjoner. Ditt forhold og en eventuell kausjonist sitt personlige forhold til banken kan ha betydning i et slikt tilfelle. Dessuten vil din betjeningsevne for alvor bli vurdert i slike tilfeller, noe det forøvrig alltid skal men nok ikke gjøres like grundig i forhold til tradisjonelle lånesøknader. Banken har også frarådningsplikt ovenfor deg og eventuelle kausjonister som de nok vil benytte seg konsekvent av i slike situasjoner.

Det finnes egne banker som har spesialisert seg på å hjelpe personer med gjeldsproblemer til å få refinansiering. Tro imidlertid ikke at disse bankene gjør dette for å være snille, de har bare funnet en egen nisje å tjene penger på. Pengene tjener de på ekstra høye renter og etableringsomkostninger samtidig som de normalt vil sette like høye krav til sikkerhet i form av pant i eiendom som en tradisjonell bank vil gjøre. De tar med andre ord ingen særlig ekstra sjanse for tap men tar ekstra betalt da de vet at det er større risiko for mislighold med dertil tilhørende ekstra jobb i forhold til oppfølgning av kundene.

Råd til deg som har påbegynnende gjeldsproblemer uten betalingsanmerkninger

Dersom du er såpass "heldig" at til tross for dine påbegynnende gjelds og inkassoproblemer fortsatt ikke har pådratt deg betalingsanmerkninger og nevneverdige inkassosaker så har du i mange tilfeller fortsatt stort handlingsrom. Dette fordrer at du handler raskt fordi det går fort utover stupet dersom du ikke foretar deg noe på dette stadiet. For deg i denne situasjonen har vi skrevet en mer omfattende artikkel om hvilke muligheter du har til for å redde deg ut av en såpass alvorlig situasjon med spesifikke råd til deg med påbegynnende betalingsproblemer.


Copyrighted content. All Rights Reserved.