Små og store råd til en bedre privatøkonomi

Økonomihjelpen.com

Når gjelden har tatt overhånd!

Du finner mange gode tips på vårt nettsted og andre nettsider som omhandler privatøkonomi i diverse sjangere i forhold til hva du kan gjøre for å bedre på din egen økonomi. Men hva dersom det allerede har gått så langt at du allerede har fått registrert en eller flere betalingsanmerkninger og/ eller har så mye gjeld at den ikke er håndterbar lenger. Gjelden er med andre ord så stor at du ikke har mulighet til å betjene den med dagens inntekt.

I dette scenarioet antar vi at du allerede har undersøkt og gjort det du kan gjøre for å redusere de faste månedlige utgiftene og samtidig har gjort det du kan for å øke husholdningens inntekt. Til tross for dette ser du at situasjonen er uholdbar og ikke er overkommelig hverken på kort eler lang sikt. Hva gjør du i slike tilfeller?

Kartlegg først hva du har og hva du er redd for å miste

I en situasjon hvor du ikke klarer å betjene gjelden din så har du faktisk et bedre forhandlingskort jo mindre du eier. Dersom du eier egen bolig eller andre formuesgoder som hytte, bil, båt og lignende så vil naturligvis kreditorene gjøre det de kan for å sikre sine verdier ved å få pant i disse. Enten så har kreditorene allerede fått pant i disse eller så gjør de det de kan for å få pant i det så fort som mulig. Dette for å unngå at du selger formuesgodet eller at andre kreditorer kommer før dem i køen. Når det kommer til å ta pant i eiendeler ved gjennomføring av utleggsforretning er det nemlig kø prinsippet som gjelder. "Førstemann til mølla" med andre ord.

En kreditor som har sikret sitt krav i formuesgoder innenfor antatt verdi vil være lite medgjørlig i forhandlinger om reduksjon eller sletting av gjeld da de gjerne antar at de kan få innfridd kravet helt eller delvis ved frivillig salg eller tvangssalg. En kreditor som på den andre siden har forsøkt seg med en utleggsforretning og denne har endt med resultatet "intet til utlegg" har imidlertid et helt annet utgangspunkt. Denne kreditoren må, i hvert fall på kort sikt, anse kravet som tapt. Det sier seg selv at en kreditor i en slik situasjon vil være medgjørlig på en helt annen måte i forhold til forhandlinger om sletting av deler av gjelden eller frys/ reduksjon av rentesats.

Gjeldsordning er alltid et alternativ

Dersom du har opparbeidet deg såpass mye gjeld at du må anses som varig ute av stand til å betjene dine forpliktelser så har du muligheten til å søke om en gjeldsordning i.h.t. gjeldsordningsloven. Kort fortalt innebærer en gjeldsordning at du i en periode som normalt strekker seg over 5 år så beholder du den delen av din og din families inntekt som er nødvendig til nødvendig livsopphold og bolig. Dersom det er noe igjen utover det som er nødvendig til bolig og livsopphold så skal dette gå til dekning av gjelden. Den delen av gjelden som ikke er betalt etter 5 år skal da slettes og hensikten er at du da kan begynne livet med nye blanke ark.

En gjeldsordning er en fantasisk flott løsning for dem som har dype gjeldsproblemer og ser ingen annen utvei på problemene. For trygdede personer som ikke har mulighet til vesentlig økning i inntekt og som samtidig har store gjeldsproblemer uten noen personlige formuesgoder er dette en flott ordning. Dersom du på den andre siden sitter på formuesgoder og har gode fremtidig inntektsmuligheter bør du jobbe primært mot andre frivillige utenrettslige løsninger.

Forhandle med kreditorene, gjerne med underliggende "trussel" om gjeldsordning eller tap av kravet

Et alternativ er å gå inn i forhandlinger med kreditorene om din situasjon. Dersom du kvalifiserer for gjeldsordning og faktisk ser på dette som en reell utvei for deg selv så er dette et glimrende forhandlingskort for deg i saker hvor kreditor ikke har sikret kravet med noen form for pant i formuesgoder. Ved å overbevise kreditorene (normalt representert med inkassoselskap) om at alternativet er en gjeldsordning som etter all sannsynlighet vil føre til ingen eller minimal dekning av kravet så har du et glimrende utgangspunkt i forhold til å forhandle om gjelden.

Følgende forhold kan inngå i en frivillig avtale om reduksjon av gjelden:
Reduksjon av rentesatsen.

 Dersom gjelden dyrt forbrukslån eller kredittkort så er det gjerne en rentesats på mellom 20- 30 %. Dette gjør det håpløst bare å holde gjeldens størrelse ved like. Be om at rentesatsen reduseres, minimum til den fastsatte forsinkelsesrentesatsen som ligger på rundt 9 % årlig rente og som justeres halvårlig.

Frys av renter.

Be om at rentene fryses, gjerne i forbindelse med at du betaler ned på kravet. En avtale kan gjerne innebære at renter ikke påløper så gjerne du betaler ned på en avdragsordning. Dette kan gjerne gjøres i sammenheng med en avtale om reduksjon av rentesatsen og andre avtaler.

Reduksjon av hele kravet.

Dette er mest aktuelt i forhold du har et større kontantbeløp tilgjengelig, gjerne dersom du har fått hjelp av familie eller av andre årsaker har fått muligheten. ikke vær beskjeden i ditt "tilbud" til kreditor. Vær klar på at dette er en engangsmulighet du har fått og du betaler til dem som gir deg best tilbud om reduksjon av kravet. Få en tydelig avtale som innebærer at gjeldsposten er ute av verden for godt med en slik delvis innfrielse.

En felles avtale med alle kreditorene som tilsvarer en gjeldsordningsperiode, men gjerne med litt bedre dekning enn kreditorene vil få ved en gjeldsordning.

Dette er gunstig for dem som har muligheter til å øke sin inntekt noe i en gjeldsordningsperiode og forhandlingsfriheten vil være mye større i en slik sammenheng ved en frivillig avtale. Dersom du vet at du kan øke inntekten vesenlig ved å jobbe overtid, bytte jobb eller skaffe ekstrajobb så kan du avtale at hele eller en større prosentandel av det du klarer å skaffe av ekstrainntekt skal beholdes av deg.

 

Kanskje er gjeldsordning ditt beste og eneste alternativ

Dersom du ikke lykkes til å komme til noen fornuftig avtale med kreditorene og du ikke ser noen mulighet til å betale deg ut av gjeldsproblemet i overskuelig fremtid så er en gjeldsordning i.h.t. gjeldsordningsloven, normalt ditt beste alternativ. en gjeldsordningsperiode er normalt på 5 år som starter først i det øyeblikket gjeldsordningen blir stadfestet av tingretten. Mange venter i svært langt tid på å søke om gjeldsordning i håp om at det nærmest skal skje et "under".

Spesielt er frykten for å måtte selge bolig, hytte eller andre formuesgoder som betyr mye for deg en viktig faktor som gjør at mange piner seg selv i det lengste for å unngå en gjeldsordning. Dette fører gjerne til umenneskelige avtaler med kreditorene som tyner det meste ut av skyldner med underliggende trussel om tvangssalg. ikke sjeldent fører dette ikke bare til at man lever under nærmest umenneskelig forhold i lang tid men når man først velger å "kaste inn håndkleet" og søker gjeldsordning kunne man allerede vært langt inne i en 5-årig gjeldsordningsperiode og kanskje sett sluttet på sine gjeldsproblemer.

Det finnes muligheter til å beholde eid bolig under en gjeldsordningsperiode

Dersom du eier og bor i en bolig av nøktern standard er det faktisk en reell mulighet for at du kan beholde boligen i en gjeldsordningsperiode samt eie boligen når gjeldordningsperioden er over. Dette gjelder selv om kreditorene allerede har tatt pant i boligen. Du kan lese mer om mulighetene til å beholde bolig under gjeldsordning på nettstedet gjeldordning.org.


Copyrighted content. All Rights Reserved.